LEERLINGPARTICIPATIE LIGO.SCHOOL

Het nieuwe normaal!

Het onderwijs is onder meer gericht op de begeleiding van alle jongeren bij het ontdekken van waarden en het verwerven van attitudes. Zij helpt de jongeren in hun groei naar verantwoordelijkheid en weerbaarheid en bereidt ze zo voor op hun taak in de gemeenschap. Om dit te bereiken, bouwen alle betrokkenen samen aan de school, elk vanuit hun eigen insteek, verantwoordelijkheid en zorg. 

Een open dialoog met alle betrokkenen staat centraal. Luisteren naar én respect opbrengen voor elkaars mening is verrijkend en werkt constructief. Ook bij meningsverschillen moet er ruimte zijn voor de dialoog. Communicatie verruimt ieders blik en leidt tot een gedragen schoolbeleid. Het verhoogt de kwaliteit van de school als leer- en leefgemeenschap. Iedere participant moet hier een deelverantwoordelijkheid krijgen. Zo bouwen we samen aan een school.  

 

De klemtoon ligt hierbij niet op de leerling als een “volwassene-in-wording”, maar wel op wat de leerling al wel is; een volwaardig individu. Naast het hebben van rechten brengt dit ook een aantal verantwoordelijkheden met zich mee. Leerlingen kunnen pas volwaardig participeren als zij hiervoor de nodige tijd kunnen uittrekken en er energie in investeren. 

Leerlingenparticipatie is niet enkel een doel, het is ook een middel. Het heeft een positieve invloed op de leerlingen: 

  • Als leerlingen inspraak krijgen en bij het schoolgebeuren betrokken worden, vergroot het welbevinden van deze leerlingen. Bovendien ervaren leerlingen die tevreden zijn over de geboden inspraakmogelijkheden, een positiever schoolklimaat en hebben zij een hogere leermotivatie. 

  • Leerlingenparticipatie kan ook een hefboom zijn voor de democratische vorming van de leerlingen. Door hen verantwoordelijkheid te laten opnemen, worden zij voorbereid op het latere leven in de samenleving, waar van de burger democratische waarden, burgerzin en betrokkenheid worden verwacht. Hier is niet de cognitieve lesinhoud van tel, maar de werkelijk ervaren attitude. 

 

Een voorwaarde is dat de leerlingen volwaardige partners zijn. 

OUDERPARTICIPATIE LIGO.SCHOOL

Het nieuwe normaal!

“Ouderbetrokkenheid is meer dan een oudercontact.”

 

Ligo wil graag de samenwerking tussen de ouders en de school beklemtonen. Hiermee openen we perspectieven voor de leerlingen en hun ouders. Leerlingen ervaren een open klimaat tussen ouders en de school als een stimulans voor betere leerprestaties. 

Omdat we binnen Ligo werken aan socio-emotionele intelligentie moeten we een brug kunnen bouwen met de ouders. Zodat de transfer naar de thuissitatie ook volledig kan gebeuren. 

We willen vanuit een wederzijds respect met elkaar kunnen spreken. Op dit manier kunnen we een constructieve dialoog opbouwen in 2 richtingen. Elke betrokkene wil gezien worden als een ervaringsdeskundige op zijn/haar terrein. Als ouders en scholen elkaar daarin kunnen vinden, is ouderbetrokkenheid een feit. 

We vinden het daarom erg belangrijk dat we een beroep kunnen doen op de ouder(s) die als expert kan optreden tijdens de projecten.

Ouderbetrokkenheid is met andere woorden van groot belang om het proces waar te maken waar iedereen van droomt: een toegankelijke school waar elke leerling zijn onderwijsdromen waar kan maken. 

EXTERNE PARTICIPATIE LIGO.SCHOOL

Het nieuwe normaal!

“Een school door het leven, voor het leven, door het werk!” In het Nederlandse taalgebied is de term ‘levend leren’ gemeengoed geworden: het leren moet zo nauw mogelijk aansluiten bij het leven en voorbereiden op het (echte) leven. 

 

Ligo wil daarom het leren naadloos laten samenvloeien met een netwerk voor het bedrijfsleven. 

Hierbij hebben we oog voor de zorg- en welzijnsector, kennisdeling, start-ups, gevestigde waarden... 

 

We willen door sharing en "caring" diverse facetten aan elkaar verbinden waardoor ieder op zich sterker wordt. Samenwerking op alle facetten is essentieel om ervoor te kunnen zorgen dat onze economie én ons leven er alleen maar beter op kan worden. 

Ligo.School

 In Balans, Groeien & Bloeien 

+32 (0) 498 536 098

|

2018 By Madam Online

|

Neerpelt - Peer - Beringen

|